Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

4xi / PraktiZ

AFDELING A: algemene bepalingen

1. Gebruiker

De gebruiker van deze algemene voorwaarden zijn 4xi en PraktiZ. 4xi en PraktiZ zijn handelsnamen van 4xi, gevestigd en kantoorhoudende te Gelselaar. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20091440.

2. Definities

Cursus: een cursus/ opleiding/ training/ workshop/ congres / symposium / seminar in de breedste zin van het woord.

Overeenkomst: de overeenkomst aangaande alle activiteiten met betrekking tot het ontwikkelen, aanbieden en organiseren van een Cursus dan wel de overeen- komst tot het volgen van de Cursus in de meest ruime zin.

Contractspartij: de partij die een Overeenkomst met 4xi / PraktiZ is aangegaan.

Cursist: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst tot het volgen van een Cursus met 4xi / PraktiZ is aangegaan.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst tot het organiseren van een (maatwerk) Cursus met 4xi / PraktiZ is aangegaan.

Partijen: 4xi / PraktiZ en Contractspartij gezamenlijk.

3. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden gelden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of Overeenkomst tussen Partijen.

Aanvullingen en/of afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden binden 4xi / PraktiZ slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Eventuele Algemene inkoop- of andere voorwaarden van de Contractspartij worden verworpen en zijn eerst van toepassing indien partijen zulks schriftelijk overeenstemmen. De algemene voorwaarden van de 4xi / PraktiZ prevaleren te allen tijde boven de algemene voorwaarden van de Contractspartij.

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

4. Offertes

1. De aanbiedingen en offertes van 4xi / PraktiZ zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, tenzij in de aanbieding respectievelijk offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

5. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door aanmelding bij of opdracht aan 4xi / PraktiZ en schriftelijke aanvaarding van deze aanmelding of opdracht door 4xi / PraktiZ en/of door ontvangst door 4xi / PraktiZ van een door de Contractspartij ondertekende offerte van 4xi / PraktiZ.

6. Cursusprijzen / Vergoedingen

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4xi / PraktiZ behoudt zich het recht voor om in januari van ieder jaar alle van toepassing zijnde tarieven te verhogen met maximaal 5%.

7. Betaling

4xi / PraktiZ factureert aan De Contractspartij binnen zeven dagen na totstandkoming van de overeenkomst.

Betalingen van facturen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting op een door 4xi / PraktiZ aangegeven bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

De Contractspartij is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele verloop van een betalingstermijn. Onverminderd de aan 4xi / PraktiZ verder toekomende rechten is 4xi / PraktiZ alsdan bevoegd een rente over het achterstallige bedrag te heffen van 1% per maand, te berekenen vanaf de desbetreffende vervaldag. Voorts zal de Contractspartij gehouden zijn om de buitengerechtelijke incassokosten conform het rapport Voorwerk II te voldoen, met een minimum van € 25,-.

In geval van niet of niet tijdige betaling, is 4xi / PraktiZ gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en om de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op de contractspartij te verhalen. De schade zal in dergelijke gevallen te allen tijde minimaal de contractswaarde bedragen.

8. Uitvoering van de Overeenkomst

4xi / PraktiZ zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

4xi / PraktiZ geeft vooraf een reële weergave van de kwaliteit van de cursus. 4xi / PraktiZ zal zich inspannen om deze kwaliteit te waarborgen.

De Contractspartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 4xi / PraktiZ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Contractspartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 4xi / PraktiZ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 4xi / PraktiZ zijn verstrekt, heeft 4xi / PraktiZ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij 4xi / PraktiZ gebruikelijke tarieven aan de Contractspartij in rekening te brengen.

9. Overmacht

Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming, welke aan 4xi / PraktiZ niet kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan de schuld van 4xi / PraktiZ en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer voor de rekening van 4xi / PraktiZ komt, zal 4xi / PraktiZ de Contractspartij hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.

Omstandigheden die in elk geval maar niet uitsluitend als overmacht worden aangemerkt zijn: oorlog, p a n d e m i e , terrorisme, overheidsmaatregelen, vervoersstoringen, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, vertraagde/uitblijven van levering van leveranciers.

Ingeval van overmacht is 4xi / PraktiZ gerechtigd de uitvoering van de op haar rustende verplichtingen gedurende de overmacht op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

10. Opschorting/Ontbinding

4xi / PraktiZ is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, per brief of per fax, op te schorten of te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van 4xi / PraktiZ om, in plaats van opschorting of ontbinding, nakoming te vorderen, en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:

De Contractspartij tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en het verzuim niet binnen 14 dagen na verzendatum van de ingebrekestelling is opgeheven.

Deze termijn voor opheffing van het verzuim geldt niet ten aanzien van artikel 7.3.;

–        Na het sluiten van de Overeenkomst aan 4xi / PraktiZ omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Contractspartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen;

–        De Contractspartij surseance van betaling aanvraagt dan wel haar surse- ance van betaling wordt verleend;

–        Het faillissement van de Contractspartij is aangevraagd dan wel de Contractspartij in staat van faillissement is verklaard;

–        Op het vermogen van de Contractspartij beslag wordt gelegd;

–        Het minimale deelname aantal van 3 deelnemers niet is bereikt;

Indien 4xi / PraktiZ op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt dan wel opschort, dan is elke vordering van 4xi / PraktiZ op de Contractspartij direct en ineens opeisbaar.

11. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten, ter zake van de door 4xi / PraktiZ ontwikkelde (opleidings)producten komen uitsluitend toe aan 4xi / PraktiZ of aan de licentiegevers van 4xi / PraktiZ.

Het is de Contractspartij niet toegestaan enig in het kader van de Overeenkomst ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van 4xi / PraktiZ te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen.

Het is de Contractspartij niet toegestaan om op basis van de door 4xi / PraktiZ verzorgde Cursus, de door 4xi / PraktiZ ontwikkelde leerplannen en/of het hierbij gebruikte lesmateriaal zelf of in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te (doen) ontwikkelen of te (doen) verzorgen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4xi / PraktiZ.

4xi / PraktiZ is gerechtigd de door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Bij overtreding door de Contractspartij van het bepaalde in dit artikel zal de Contractspartij een direct opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding ver- schuldigd zijn aan 4xi / PraktiZ, te vermeerderen met € 250,- voor elk(e) (gedeelte van een) dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van 4xi / PraktiZ op volledige vergoeding van de door haar geleden schade.

Het bepaalde in dit artikel geldt ook na het einde van de Overeenkomst.

12. Aansprakelijkheid

4xi / PraktiZ betracht ten aanzien van al haar opleidingsproducten altijd de uiterste zorg.

De aansprakelijkheid van 4xi / PraktiZ is in alle gevallen gelimiteerd conform het onderstaande.

4xi / PraktiZ beperkt haar aansprakelijkheid voor eventuele schade tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar beroepsaansprakelijkheids- verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het geldende eigen risico.

In het geval de verzekeraar niet uitkeert en 4xi / PraktiZ toch gehouden is de schade te vergoeden, wordt de aansprakelijkheid hiervoor beperkt tot maximaal het bedrag van de betreffende opdracht en bij een doorlopende opdracht, de factuurwaarde van de afgelopen 12 maanden, beide met een maximum van € 10.000,-.

4xi / PraktiZ sluit haar aansprakelijkheid uit voor eventuele schade welke direct of indirect verband houdt met door de Contractspartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

4xi / PraktiZ sluit haar aansprakelijkheid uit voor indirecte en/of bedrijfsschade.

4xi / PraktiZ sluit haar aansprakelijkheid uit voor tekortkomingen van welke aard dan ook welke zijn veroorzaakt door de door haar ingeschakelde derden.

Voornoemde beperkingen gelden niet indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 4xi / PraktiZ. Daarnaast geldt dat, indien rechtens een minder vergaande beperking zou zijn toegestaan dan hiervoor opgenomen, de meest aansluitende minder vergaande beperking geldt.

13. Privacy

Alle gegevens die Contractspartij verstrekt teneinde zich bij 4xi / PraktiZ in te schrijven voor een Cursus worden, ten behoeve van de facturering en nakoming van de Overeenkomst door 4xi / PraktiZ in haar administratie opgenomen. Verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale doeleinden door 4xi / PraktiZ en speciaal geselecteerde bedrijven.

Door het ondertekenen van de Overeenkomst geeft de Contractspartij 4xi / PraktiZ toestemming de gegevens bedoeld in lid 1 van dit artikel te gebruiken voor de doeleinden als omschreven in lid 1 van dit artikel.

14. Toepasselijk recht

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15. Bevoegde rechter

1. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Almelo.

 

AFDELING B – ORGANISATIE VAN EEN CURSUS

De in de afdeling B vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (Afde- ling A) uit deze algemene voorwaarden van toepassing indien 4xi / PraktiZ met de Opdrachtgever een overeenkomst tot het organiseren van een (maatwerk) Cursus is aangegaan.

16. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door opdracht aan 4xi / PraktiZ en schriftelijke aanvaarding van deze opdracht door 4xi / PraktiZ en/of door ondertekening door de Contractspartij van een door 4xi / PraktiZ uitgebrachte offerte.

17. Uitvoering van de opdracht

4xi / PraktiZ zal zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst aanvangen met het organiseren van de Cursus, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4xi / PraktiZ is gerechtigd om, indien 4xi / PraktiZ dit voor de goede uitvoering van de Overeenkomst nodig, nuttig of vereist acht, de gehele of de gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst aan derden op te dragen.

De door 4xi / PraktiZ opgegeven termijn voor levering geldt niet als fataal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de door 4xi / PraktiZ opgegeven termijn voor levering geeft geen recht op schadevergoeding. Bij overschrijding van de opgegeven termijn voor levering is 4xi / PraktiZ eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

18. Vergoedingen

Partijen komen een vergoeding schriftelijk overeen.

Indien partijen een Overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar dan wel voor onbepaalde tijd zijn aangegaan, is 4xi / PraktiZ gerechtigd de vergoeding in januari van ieder jaar te verhogen met maximaal 5%.

5. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan 3 maanden kan periodiek gefactureerd worden.

19. Annulering en wijziging afspraken

Als Opdrachtgever of 4xi / PraktiZ door onvoorziene omstandigheden gedwongen is om de overeengekomen uitvoeringsdata of de activiteit te veranderen, brengt de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte en treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken, over wat ieder zal doen om de gevolgen van de verandering te minimaliseren.

De tengevolge van de wijziging van de overeenkomst eventueel ontstane extra kosten, zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van de verandering ligt.

Als opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij de volgende percentages van het overeengekomen bedrag voor de werkzaamheden verschuldigd:

–        Binnen 3 maanden voor aanvang van de eerste activiteit: 50%

–        Binnen 2 maanden voor aanvang van de eerste activiteit: 75%

–        Binnen 1 maand voor aanvang van de eerste activiteit: 100%

Bij annulering voor 3 maanden voor de aanvang van de eerste activiteit is opdrachtgever de tot dan toe gemaakte directe en indirecte kosten verschuldigd.

 

AFDELING C – VOLGEN VAN EEN CURSUS

De in de afdeling C vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (Afdeling A) uit deze algemene voorwaarden van toepassing, indien 4xi / PraktiZ met de Cursist op basis van een open inschrijving een overeenkomst tot het volgen van een Cursus is aangegaan.

20. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand zodra de Cursist zich in overeenstemming met het bepaalde in artikel 21 heeft aangemeld.

21. Aanmelding en toelating

Aanmelding voor een Cursus dient te geschieden door een volledig en juist ingevuld aanmeldingsformulier aan 4xi / PraktiZ te verstrekken.

4xi / PraktiZ kan toelatingseisen stellen aan de Cursist. Deze toelatingseisen kunnen verband houden met onder andere de genoten vooropleiding en/of ervaring dan wel specialisatiegraad van de Cursist.

4xi / PraktiZ is gerechtigd de Cursist zonder opgave van redenen niet toe te laten tot een Cursus, in welk geval de Cursist recht heeft op terugbetaling van de volledige aan 4xi / PraktiZ betaalde cursusprijs. De niet-toelating van de Cursist tot een Cursus wordt door 4xi / PraktiZ schriftelijk bevestigd.

22. Betaling

1. Indien de Cursist in verzuim is zoals bedoeld in artikel 7 lid 2, is 4xi / PraktiZ onder andere gerechtigd de toezending van (cursus)materiaal en eventuele huiswerkopdrachten stop te zetten, af te zien van de registratie van de aanwezigheid en/of van de inlevering van huiswerkopdrachten van de Cursist, de Cursist uit te sluiten van een eventueel examen, af te zien van het toesturen van een bewijs van deelname of een certificaat dan wel het niet toekennen van opleidingspunten.

23. Annulering door Cursist

Annulering van de Cursus door de Cursist dient schriftelijk te geschieden. 2.

Annulering door de Cursist is zonder kosten mogelijk tot vier weken voor aanvang van de eerste activiteit.

Bij annulering tussen vier weken en drie weken voor aanvang van de eerste activiteit is de Cursist 50% van de cursusprijs verschuldigd.

Bij annulering korter dan drie weken voor aanvang van de eerste activiteit is de Cursist de gehele cursusprijs verschuldigd.

Externe kosten worden altijd 100% doorbelast.

3. De Cursist kan een vervanger aan de Cursus laten deelnemen, mits hiervoor vooraf schriftelijk toestemming van 4xi / PraktiZ is verkregen. 4xi / PraktiZ is gerechtigd om de vervanger, zonder opgave van redenen, te weigeren. Indien een vervanger van de Cursist aan de Cursus deelneemt, blijft de Cursist de cursusprijs verschuldigd.

24. Tussentijdse beëindiging

Tussentijdse beëindiging van de Cursus door de Cursist dient schriftelijk te geschieden.

Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding/cursus/congres/symposium door de Cursist vindt geen restitutie van de cursusprijs plaats.

25. Wijziging datum/annulering door 4xi / PraktiZ

4xi / PraktiZ is gerechtigd zonder opgave van reden een Cursus op een andere datum te laten plaatsvinden en/of samen te laten voegen met een andere Cursus, in welk geval de Cursist het recht heeft zonder kosten te annuleren. De Cursist zal hierover schriftelijk worden bericht door 4xi / PraktiZ.

4xi / PraktiZ is gerechtigd zonder opgave van reden een Cursus te annuleren, in welk geval de Cursist recht heeft op terugbetaling van de volledige aan 4xi / PraktiZ betaalde cursusprijs. Voor het overige kan de cursist geen aanspraak maken op enige vergoeding. De Cursist zal hierover schriftelijk worden bericht door 4xi / PraktiZ.

26. Reclame

De Cursist dient eventuele reclames ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst binnen 8 dagen na ontdekking van de vermeende tekortkom- ing, doch uiterlijk binnen 3 maanden na de laatste cursusdag, niet zijnde een examen of tentamen, van de desbetreffende Cursus, schriftelijk te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Na verloop van genoemde termijnen vervalt elk recht op reclame.

Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de Cursist niet op.

Reclame is niet mogelijk, indien de vermeende tekortkoming is veroorzaakt door nalatigheid van de Cursist of doordat de Cursist in strijd heeft gehandeld met door 4xi / PraktiZ gegeven uitdrukkelijke instructies en aanwijzingen dan welindien hij niet aan zijn verplichtingen jegens 4xi / PraktiZ heeft voldaan.

Indien de Cursist met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden reclameert en zijn reclame wordt door 4xi / PraktiZ gegrond bevonden, zal 4xi / PraktiZ de Overeenkomst alsnog uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit voor de Cursist aantoonbaar zinloos is geworden. De Cursist dient dit schriftelijk te melden aan 4xi / PraktiZ.

Indien het alsnog uitvoeren van de Overeenkomst aantoonbaar zinloos is geworden zoals bedoeld in het vorige lid, heeft de Cursist recht op een prijsreductie.